ปุ๋ยตราม้าบิน

ปุ๋ยตราม้าบิน

บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตปุ๋ยเคมี และนำเข้าวัตถุดิบแม่ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานที่คัดสรรแล้วจากทั่วทุกมุมโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา รัสเซีย และตะวันออกกลาง เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า "ปุ๋ยตราม้าบิน" ซึ่ง ตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรมไทยมายาวนานกว่า 40 ปี

ปัจจุบันบริษัท บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ติดกับแม่น้ำป่าสัก เรามีท่าเรือที่ทันสมัยถึง 4 ท่า มีขีดความสามารถในการขนถ่ายวัตถุดิบมากกว่า 3,500 ตัน/วัน มีความสะดวกต่อ การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

ทางด้านการผลิต เรามีการพัฒนาระบบควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ซึ่ง มีความสามารถในการผลิตปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 350,000 ตัน/ปี, มีห้องจัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน, มีระบบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC) มีห้องแล็บในกลุ่มบริษัท เพื่อการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อให้ถูกต้องตรงตามสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด, มีระบบการจัดเก็บและจ่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยระบบพีสลิง ทำให้การจ่ายสินค้าให้กับลูกค้ามีความแม่นยำสงู สะดวกรวดเร็วและกระสอบมีความสะอาดก่อนส่งถึงมือร้านค้าและเกษตรกร