ปุ๋ยตราม้าบินเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ (13th ESAFS 2017)

ปุ๋ยตราม้าบินเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ (13th ESAFS 2017)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (13 ธ.ค.60) นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies 2017 ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ Soil Quality for food Security and Healthy Life ณ สวนนงนุชพัทยา โดยมีนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน รวมทั้งสมาพันธ์สมาคมดินแห่งเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไต้หวัน เวียดนาม และไทย ทางทีมงานปุ๋ยตราม้าบิน และบริษัทในเครือ ICP GROUP ได้รับเกียรติจากสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ด้วย

**สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยและวิชาการในสาขาวิชาการด้านดินและปุ๋ยของนักวิชาการภาครัฐ ภาคนเอกชนและผู้สนใจต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยทางด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย การเพิ่มความสามารถการผิตและการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยวัฒนกรรม และมีการบริหารจัดทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน ให้เป็นแหล่งในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ีคุณภาพและทีความรู้ทั้งในด้านเทคนิคการวิจัยและการทดลองในระดับที่สูงขึ้นและก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในเชิงวิชาการร่วมกันอย่าง่มีประสิทธิภาพ