ม้าบินชวนรู้ ดินเค็ม เสี่ยงต่อพืช

ม้าบินชวนรู้ ดินเค็ม เสี่ยงต่อพืช
การรวมตัวของธาตุประจุบวกอย่างโซเดียม แมกนีเซียม แคลเซียม กับธาตุประจุลบอย่างคลอไรด์ ซัลเฟต และอื่นๆ ที่มีปริมาณเกลือชนิดต่างๆ ละลายปะปนในเนื้อดินสูง ทำให้เกิดอาการดินเค็ม จนพืชไม่สามารถดูดซึมน้ำเข้าสู่ระบบรากเพื่อหล่อเลี้ยงลำต้น ลักษณะของบริเวณที่มีดินเค็ม สังเกตง่ายๆ บนผิวดินจะมีคราบเกลือสีขาว และจะไม่ค่อยมีพืชพันธุ์งอกเงย จึงไม่นิยมนำมาใช้สำหรับเพาะปลูก

เคล็ดลับในการปรับปรุงดินเค็ม
ใช้ปูนขาว ปูนมาร์ล หินปูนบด ในดินเค็มที่เป็นดินกรด และใช้ยิปซัมในกรณีที่เป็นดินด่าง เพื่อล้างความเค็ม ลดเกลือออกจากดิน และใช้ต้นกล้าที่มีอายุมากกว่ากล้าปกติเพื่อให้ทนต่อสภาพดินเค็ม