แนะนำเกษตรกรปลูกพืชผสมผสานเสริมรายได้

แนะนำเกษตรกรปลูกพืชผสมผสานเสริมรายได้
20 ม.ค. 59 นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาพืชเศรษฐกิจตกต่ำเป็นเวลายาวนาน ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และแนวโน้มราคาพืชเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะยางพารา ไม่สดใสนัก จังหวัดพังงาได้ส่งเสริมทางเลือก ทางรอด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกร ด้วยการปลูกพืชเสริมรายได้ที่เหมาะสม ได้แก่ ข้าวไร่ (ข้าวดอกข่า) สับปะรดภูงา แตงโม พริกชีขาว กล้วยหอมทอง มะละกอ อ้อยคั้นน้ำ ผักเหมียง เพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม และขมิ้นชัน โดยเกษตรกรต้องพิจารณาเงื่อนไขปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ผลตอบแทนกำไรในการตัดสินใจร่วมด้วย เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพดิน น้ำ ลม วิถีชีวิตดั้งเดิม/องค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ สภาพตลาด (ราคา/แหล่งรับซื้อผลผลิต) ต้นทุนในการผลิต (อุปกรณ์การเกษตร แรงงาน ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช) ระยะเวลาคืนทุนของพืช และแนวโน้มราคาพืชผลการเกษตรในระยะเวลาข้างหน้า ดังนั้น การจะตัดสินใจปลูกพืชเสริมรายได้แต่ละชนิด ควรพิจารณาปัจจัยแวดล้อมข้างต้นเพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับ 20 มกราคม 2559
http://www.naewna.com/local/198366