ใส่ปุ๋ยยังไง ให้ได้ข้าวดี เต็มเมล็ด มีน้ำหนัก ??

ใส่ปุ๋ยยังไง ให้ได้ข้าวดี เต็มเมล็ด มีน้ำหนัก ??

ใส่ปุ๋ยยังไง ให้ได้ข้าวดี เต็มเมล็ด มีน้ำหนัก ??

นาข้าว การใส่ปุ๋ยในนาข้าวมีความ แตกต่างในความต้องการธาตุอาหารของแต่ละพันธุ์และลักษณะเนื้อดินที่ปลูกข้าว ดังนั้นการใส่ปุ๋ย ในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการพิจารณา ถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ เช่นระดับน้ำในนา การปรับระดับหน้าดิน การกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชต่างๆ

การใส่ปุ๋ยด้วยวิธี 4 ถูก คือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา ถูกวิธี

การใส่ปุ๋ยเคมีและถ้าจะให้ดีเกษตรกรต้องมีคาถาและท่องคาถานี้ให้ขึ้นใจ คือ “ ใส่ปุ๋ยข้าวต้องใส่ให้ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา ถูกวิธี หรือเรียกว่า 4 ถูก ” เมื่อนำไปปฏิบัติให้ได้แล้วข้าวจะงาม ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพอีกด้วย


ถูกที่ 1 คือ ถูกสูตร (สูตรเหมาะสม) คือ เลือกใช้สูตรปุ๋ยถูกกับชนิดของดิน คือ

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ใส่เมื่อข้าวอายุ 15-20 วัน หรือการใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดินเหนียวต้องใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 

นาดินทรายต้องใช้สูตร 16-8-8, 16-16-8 ถ้าใส่ปุ๋ยสูตรอื่นๆนอกจากนี้ก็สามารถใส่ได้

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใส่เมื่อต้นข้าวอายุ 45-60 วัน หรือการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าให้ใช้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 หรือ สูตร 15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตราส่วน 1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปหว่าน


ถูกที่ 2 คือ ถูกเวลา (ช่วงเวลาที่เหมาะสม) คือ การใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงเวลาที่ข้าวต้องการและมีความพร้อมมากที่สุด คือ

ใส่ครั้งที่ 1 หรือเรียกว่าการใส่ปุ๋ยรองพื้น ใส่หลังปักดำประมาณ 15-20 วัน หรือสังเกตุดูว่าข้าวเริ่มถอดใบใหม่เพราะเป็นช่วงที่ข้าวตั้งตัวได้แล้วหลังจากที่บอบช้ำจากการถอน การเตะกล้า การมัด การตัดและการขนย้าย จำเป็นต้องพักฟื้น ถ้าใส่ก่อนหรือหลัง 15-20 วันก็สามารถทำได้แต่ไม่ควรปฏิบัติเพราะใส่ก่อนข้าวยังไม่พร้อมที่จะกินปุ๋ยจึงทำให้ปุ๋ยที่ละลายเร็วสูญหายไปกับน้ำหรืออากาศ ใส่หลังไม่ดีเพราะการแตกกอจะน้อยกว่า

ใส่ครั้งที่ 2 หรือ เรียกว่า การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า ใส่ในระยะข้าวเริ่มตั้งท้องสังเกตุต้นข้าวเริ่มกลมหรือที่เรียกว่า “ต้นข้าวส่วย, แทงเหล็กใน” และเพื่อเพิ่มจำนวนดอกหรือเมล็ดข้าวต่อรวงให้มากขึ้น เต็มเมล็ดน้ำหนักดี


ถูกที่ 3 คือ ถูกอัตรา (ปริมาณเหมาะสม) คือ ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ต่อไร่ให้เพียงพอและพอดีกับความต้องการของข้าว

ใส่ครั้งที่ 1 นาดินเหนียว ใช้สูตร 16-20-0 ใส่อัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อไร่ นาดินทรายใช้สูตร 16-8-8 ใส่อัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อไร่

ใส่ครั้งที่ 2 การใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตใช้สูตร 15-15-15 ใส่อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่


ถูกที่ 4 คือถูกวิธี (วิธีเหมาะสม) คือ การปฏิบัติในการใส่ปุ๋ยนอกจากจะใส่ปุ๋ยรองพื้นและปุ๋ยแต่งหน้าแล้วยังมีข้อปฏิบัติเพื่อการใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดได้แก่

1. รู้ขนาดของนา เพื่อใส่ปุ๋ยในปริมาณที่ถูกต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป

2. เลือกชนิดปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใส่ให้เหมาะกับพันธุ์ข้าวและชนิดของดิน และใส่ตรงรามระยะเวลาที่ข้าวต้องกา

3. ปิดกั้นนาที่ล้อมรอบแปลงที่จะใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อย ไม่ให้มีการไกลออกของน้ำในช่วงใส่ปุ๋ยเคมี จนกว่าจะใส่ปุ๋ยไปแล้ว 3-5 วัน

4. รักษาระดับน้ำในนาข้าวไม่ให้สูงมากนัก ระดับน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 ฝ่ามือ

5. สำรวจและกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งปุ๋ยจากต้นข้าว

6. ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับ ความต้องการของต้นข้าว