Lab ICP ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี กับกรมวิชาการเกษตร เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย

Lab ICP ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี กับกรมวิชาการเกษตร เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการบริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ไอซีพี) เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่มีมาตรฐานในระดับชั้นนำของประเทศไทย มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยและมีสมรรถนะสูง ดำเนินงานโดยบุคลากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ และใช้วิธีทดสอบอ้างอิงตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งไอซีพียินดีให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างปุ๋ยให้แก่ลูกค้าทั้งภายนอก และแก่บุคคลทั่วไปมาตลอด 6 ปี

ห้องปฏิบัติการของ ไ อ ซี พี ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ขอบข่าย Phase 1 ธาตุอาหารหลัก จากกรมวิชาการเกษตร เป็นห้องปฏิบัติการแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมานี้ ห้องปฏิบัติการของไอซีพี ก็ได้สร้างชื่อเสียงอย่างโดดเด่นในวงการอีกครั้ง โดยสามารถขยายขอบข่าย Phase 2 ธาตุอาหารรอง กับกรมวิชาการเกษตรได้สำเร็จ เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานการดำเนินงานวิเคราะห์ทดสอบที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบได้ถึง 28 รายการทดสอบ ครอบคลุมธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม และคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของปุ๋ยอย่างครบถ้วน ผู้ขอรับบริการจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ตลอดจนใช้ในการตรวจทานเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ งานการวิจัยต่างๆ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่าน

ห้องปฏิบัติการบริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังคงมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพงานวิเคราะห์ทดสอบอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นผู้นำในการยกระดับมาตรฐานงานวิเคราะห์ทดสอบในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจปุ๋ยเคมีสืบต่อไป

บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงขอแจ้งมายังผู้สนใจใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบปุ๋ย โดยสามารถติดต่อเพื่อขอส่งตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-352170-3 ต่อ 411

-เราอุทิศตนเพื่อความสำเร็จของลูกค้า-

#ไอซีพี