สินค้า

แม่ปุ๋ยนำเข้า

 • 21
 • 0
 • 0
เอส-แคส (S-CAS)
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
24s
 • 18
 • 46
 • 0
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP)
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, มันสำปะหลัง, ปาล์ม

ปุ๋ยสูตรนำเข้า

 • 16
 • 20
 • 0
(รัสเซีย)
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย
ธาตุอาหารรอง:
12S

ปุ๋ยสูตรมาตรฐาน

 • 16
 • 8
 • 8
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 6.7S

ปุ๋ยสูตรเข้มข้น

 • 14
 • 7
 • 35
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
มันสำปะหลัง, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
0.03B
 • 18
 • 8
 • 8
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 14S
 • 15
 • 15
 • 15
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 7S
 • 20
 • 8
 • 20
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 4S