21-0-0

21
0
0
แอมโมเนียมซัลเฟต (AS)
ชนิด: 
แม่ปุ๋ยนำเข้า
น้ำหนัก: 
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว
ข้าวโพด
อ้อย
ปาล์ม